Light Motor Vehicle Inspection Organization List of Niigata

Niigata Light Motor Vehicle Inspection Organization

Niigata Light Motor Vehicle Inspection Organization
Office Address, Phone, Fax, etc.
Niigata Light Motor Vehicle Inspection Organization
Niigata number
2940 Kameda Hayadori, Konan Ku, Niigata Shi, Niigata Ken 950-0145 Phone : 050-3816-1850
Fax : 025-288-1726
Inspection : 050-3146-2551
Reception time:8:45~11:45 a.m., 13:00~16:00 p.m.
※Saturday, Sunday, National Holiday and December 29th - January 3rd are excluded.
Jurisdiction of Niigata Light Motor Vehicle Inspection Organization

◇Niigata number area --- Niigata Shi; Sanjo Shi; Shibata Shi; Kamo Shi; Murakami Shi; Tsubame Shi; Gosen Shi; Agano Shi; Sado Shi; Tainai Shi; Seiro Machi; Yahiko Mura; Tagami Machi; Aga Machi; Sekikawa Mura; Awashimaura Mura

Niigata Light Motor Vehicle Inspection Organization Niigata Light Motor Vehicle Inspection Organization Niigata Light Motor Vehicle Inspection Organization Niigata Light Motor Vehicle Inspection Organization Niigata Light Motor Vehicle Inspection Organization

Nagaoka Light Motor Vehicle Inspection Organization

Nagaoka Light Motor Vehicle Inspection Organization
Office Address, Phone, Fax, etc.
Nagaoka Light Motor Vehicle Inspection Organization
Nagaoka number Joetsu number
1-3 Heijima, Nagaoka Shi, Niigata Ken 940-1163 Phone : 050-3816-1851
Fax : 0258-86-6874
Inspection : 050-3818-8639
Reception time:8:45~11:45 a.m., 13:00~16:00 p.m.
※Saturday, Sunday, National Holiday and December 29th - January 3rd are excluded.
Jurisdiction of Nagaoka Light Motor Vehicle Inspection Organization

◇Nagaoka number area --- Nagaoka Shi; Kashiwazaki Shi; Ojiya Shi; Tokamachi Shi; Mitsuke Shi; Uonuma Shi; Minamiuonuma Shi; Izumozaki Machi; Yuzawa Machi; Tsunan Machi; Kariwa Mura

◇Joetsu number area --- Itoigawa Shi; Myoko Shi; Joetsu Shi

Nagaoka Light Motor Vehicle Inspection Organization Nagaoka Light Motor Vehicle Inspection Organization Nagaoka Light Motor Vehicle Inspection Organization Nagaoka Light Motor Vehicle Inspection Organization